Reklamace
Reklamační řád
Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů:
Provozovatel internetového obchodu - ERICOM s.r.o., Strašov 130, Strašov 533 16, IČ: 062 19 543, DIČ: CZ06219543 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, složka 39840 ze dne 23. června 2017 - dále jen provozovatel.
Internetový obchod www.vzduchar.cz – dále jen internetový obchod.
Provozovna - ERICOM s.r.o., Strašov 130, 533 16, Strašov, okres Pardubice, mobil: +420 775 974 746, e-mail: info@vzduchar.cz.
Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek provozvatele a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od na internetovém obchodě www.vzduchar.cz.

Záruční podmínky
Není-li uvedená delší záruční lhůta, ERICOM s.r.o. poskytuje na všechny dodané výrobky záruční lhůtu 24 měsíců, platnou ode dne převzetí kupujícím (jako záruční list slouží buď faktura, nebo dodací list vystavená firmou ERICOM s.r.o.).
V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v zákonné záruční době vady zboží, může kupující uplatnit nárok na reklamaci.
Převzetí zboží
Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele prodejny.
Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejde tím případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:
Reklamaci nelze uplatnit při převzetí poškozené zásilky od dopravce – odběratel je povinen přebíranou zásilku důkladně zkontrolovat a v případě poškození zásilky napsat zápis společně s řidičem dopravce.
Reklamaci nelze uplatnit, vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace.
Reklamaci nelze uplatnit při nevhodném používání zboží.
Reklamaci nelze uplatnit při nedodržení pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem (viz návod k použití a obecné pokyny).
Reklamaci nelze uplatnit při poškození výrobku neodbornou instalací, nesprávným elektrickým zapojením nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou či návodu.
Reklamaci nelze uplatnit, pokud byl výrobek používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci.
Reklamace nebude uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nevhodným užívání, zanedbání péče o zboží, vniknutí cizích látek (vody, chemikálií, atd.) do zařízení.
Záruka se nevztahuje na zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání, narušení pláště, odstraňováním částí výrobku atd.). Na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, nálepkami, sériovými čísly, nebo nesoucí znaky nekvalifikované opravy.
Reklamaci nelze uplatnit, pokud je zboží poškozeno živly, včetně vniknutí média na bázi vody do zařízení nebo její kondenzací.

Rozpor s kupní smlouvou 
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
Nárok spotřebitele při sjednání nápravy
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnou součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána (jako věc bez vady), má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li o vady odstranitelné a kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

Podmínky reklamace u zboží mající charakter vzduchotechnického zařízení (,,VZT zařízení")
Tyto podmínky se týkají zboží, pro které je výrobcem ELEKTRODESIGN s.r.o.

1. Zboží mající charakter vzduchotechnického zařízení („VZT zařízení“) musí být namontováno osobou odborně způsobilou k montáži VZT zařízení a elektrické zapojení takového zařízení musí být provedeno osobou odborně způsobilou podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb. a ČSN 34 3205. VZT zařízení musí být odborně zaregulováno a musí být na něm provedena výchozí revize elektro dle ČSN 33 1500. Protokol o naměřených hodnotách při spuštění a zaregulování systému, včetně kopie revizní zprávy s údaji o jištění motorů, musí být doručen Prodávajícímu k založení. V případě, že má Kupující zájem se u Prodávajícího ucházet o přiznání
prodloužené záruční doby podle čl. 3.1 toho Reklamačního řádu, je povinen doručit protokol o naměřených hodnotách při spuštění a zaregulování systému, včetně kopie revizní zprávy s údaji o jištění motorů Prodávajícímu k založení do 20 dnů ode dne spuštění zařízení. Po dobu provozování VZT zařízení je nutno provádět pravidelné revize elektrického zařízení ve lhůtách dle ČSN 33 1500, kontroly, údržbu a čištění VZT zařízení, včetně kontroly zaregulování potrubní sítě (pracovní bod soustavy musí ležet v povolené oblasti pracovní charakteristiky ventilátoru a proud ventilátoru nesmí překročit jmenovitou hodnotu). Kupující je povinen mít revizní a kontrolní protokoly po celou záruční dobu k dispozici a při reklamaci vad zboží či uplatnění práv ze Záruky za jakost je Prodávajícímu předložit. Nedodržení výše uvedených podmínek má za následek zánik práv Kupujícího z vadného plnění a ze Záruky za jakost.

2. Práva Kupujícího z vadného plnění a Záruka za jakost jsou dále vyloučeny v případě jakýchkoli zásahů do zboží prováděných Kupujícím nebo třetí osobou v rozporu s návodem či katalogovými podklady. Záruka za jakost ani práva z vadného plnění se nevztahují na závady zboží způsobené dopravou, mechanickým poškozením, neodbornou manipulací či montáží a neodvratnou událostí. 

Tyto podmínky se týkají zboží, pro které je výrobcem ATREA s.r.o.

1. Záruční doba na všechny výrobky prodávajícího (kromě náhradních dílů) je 24 měsíců ode dne expedice.
2. U zařízení s elektronickou výbavou (digitální regulace jednotek DUPLEX, digestoří, větracích stropů, systémy bytového větrání a tepelná čerpadla) je podmínkou pro poskytnutí záruky zprovoznění (uvedení do provozu) pověřeným servisním technikem s platným servisním pověřením. Toto zprovoznění, které je servisním technikem samostatně fakturováno dle ceníku, zahrnuje kontrolu zapojení SLP a NN včetně uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a předání instalovaného zařízení
kupujícímu. O tomto zprovoznění a předání musí být pořízen „Protokol o zprovoznění”, který musí být zaslán prodávajícímu k archivaci nejpozději do 14 dnů od zprovoznění.
3. Aktuální „Seznam servisních techniků” oprávněných provést zprovoznění dle bodu 2. je k dispozici na www.atrea.cz.
4. Obecně platí, že záruka se vztahuje pouze na vady součástek, materiálu a funkce předmětu koupě.
5. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodnou manipulací, dopravou, nevhodným skladováním, nedodržením návodu k obsluze, chybnou montáží, svévolným neodborným zásahem, nevhodným použitím, zanedbáním předepsané povinné údržby (například opomenutí výměny znečištěných filtru atp.), nedodržením požadavků na připojená zařízení dodávaná třetí osobou (jištění, ochrany atp.), násilným poškozením, živelnou katastrofou, extrémními provozními podmínkami a vlivy, účinky elektromagnetického rušení apod. Záruka se rovněž nevztahuje na běžné opotřebení.
6. Prodávající neručí za škody, které nevznikly bezprostředně na dodaném zboží.
7. Záruka na náhradní díly se poskytuje v délce 6 měsíců.
8. V případě výrobku namontovaného mimo území ČR (pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak) se poskytuje pouze omezená záruka.

Poznámka: 
Reklamace zboží VZT zařízení vyřizuje s výrobcem internetový obchod ERICOM s.r.o., ale jen v případě splnění výše uvedených bodů, v opačném případě záruka zaniká. 

Důležité upozornění: 
Prodávající neručí za případně tiskové chyby obsažené v průvodní dokumentaci ke zboží či v katalogových podkladech, nejedná‐li se o katalogové podklady vypracované Prodávajícím.

Vyřízení reklamace
V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může se kupující se svou reklamací obrátit na provozovnu ERICOM s.r.o., Strašov 130, 533 16, Strašov (okres Pardubice), mobil: +420 775 974 746, e-mail: info@vzduchar.cz.
Případně zaslat přímo na adresu ERICOM s.r.o., Strašov 130, 533 16, Strašov (okres Pardubice), s vyplněným reklamačním formulářem, (který je k dispozici ke stažení na www.vzduchar.cz), kde bude popsána reklamovaná závada a uveden kontakt na kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo). Zásilka musí být viditelně označena nápisem „REKLAMACE“. Musí obsahovat reklamované zboží včetně kompaktního příslušenství a kopie faktury/dodacího listu. Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího, nebude přijato.
Místem pro uplatnění reklamace je adresa provozovny ERICOM s.r.o., Strašov 130, 533 16, Strašov (okres Pardubice).
Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad (fakturu) o zakoupení. Faktura, popř. i záruční list je součástí dodávky zboží.
O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Reklamace, včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.
Dnem uplatnění nároku na reklamaci je den převzetí reklamovaného výrobku zákazníkem společnosti ERICOM s.r.o.
Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci a co je jejím obsahem. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.
Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato potvrzení doporučujeme kupujícímu uchovat po dobu platnosti záruky.
V případě uznané reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
Závěrečná ustanovení
Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
Reklamační řád internetového obchodu www.vzduchar.cz je platný od 23. června 2017. Provozovatel internetového obchodu je oprávněn provádět změny tohoto řádu.

Důležité upozornění:
Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost ERICOM s.r.o. je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).

Reklamační formuláře ke stažení zde:
Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.
Reklamační formulář

Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení zde:
Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.
Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Provozovatel webu, ERICOM s.r.o., se sídlem Strašov 130, Strašov, 533 16, IČ: 06219543, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím